CSN Actividade económico - financeira

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Actividade económico - financeira

RECURSOS ECONOMICOS

O Consello de Seguridade Nuclear é unha entidade que forma parte do sector público administrativo estatal nos termos establecidos nos artigos 2.1.g) e 3.1.b), da Lei   47/2003, do 26 de novembro, Xeral Orzamentaria e atópase sometido ao réxime de contabilidade previsto no Plan Xeral de Contabilidade Pública e á Instrución de Contabilidade para a Administración Institucional do Estado.

O Título V do Estatuto do Consello de Seguridade Nuclear regula o réxime patrimonial, orzamentario, de control da xestión económico- financeira e contable.

O Consello de Seguridade Nuclear ten patrimonio propio, independente do patrimonio da  Administración Xeral do Estado, integrado polo conxunto de bens e dereitos dos que é titular que se enumeran a continuación:

 a) Os bens e dereitos que constitúen o seu patrimonio e os produtos e rendas dos mesmos.

 b) Os ingresos que proveñan das taxas e prezos públicos regulados na  Lei 14/1999, do 4 de maio.

 c) As asignacións que se establezan anualmente con cargo aos Orzamentos Xerais do Estado.

 d) Calquera outros que legalmente puideran serlle atribuídos.

O CSN dispón de recursos económicos propios procedentes das taxas que o organismo obtén polos servizos que presta.

A xestión e recadación das taxas, prezos públicos e calquera outros recursos públicos cuxa xestión tributaria estea atribuída ao Consello de Seguridade Nuclear, corresponde a dito Organismo, podendo empregar para a efectividade dos mesmos o procedemento administrativo de constrinximento.

O Consello de Seguridade Nuclear ten concertado un convenio coa Axencia Estatal da  Administración Tributaria para a xestión da  recadación en vía executiva.

O Consello de Seguridade Nuclear elabora anualmente o anteproxecto de orzamento con suxeición ao disposto na Lei Xeral Orzamentaria, que remite, a través do Ministerio de Industria Enerxía e Turismo ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, para a súa elevación ao Goberno e posterior remisión ás Cortes Xerais integrado nos Orzamentos Xerais do Estado.

A contabilidade do Organismo réxese pola Lei Xeral Orzamentaria e desenvólvese conforme aos principios e normas contidas no Plan Xeral de Contabilidade Pública. A contabilidade reflicte a imaxe fiel do patrimonio, da  situación financeira, dos resultados e da  execución do orzamento e proporciona información dos custos sobre a súa actividade que sexa suficiente para unha correcta e eficiente adopción de decisións.

O control de dita actividade económico-financeira é realizado pola Intervención Xeral da  Administración do Estado (IGAE) e polo Tribunal de Contas.