CSN Activitat economicofinancera

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Activitat economicofinancera

RECURSOS ECONOMICOS

El Consell de Seguretat Nuclear és una entitat que forma part del sector públic administratiu estatal en els termes establits en els articles 2.1.g i 3.1.b, de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i està sotmés al règim de comptabilitat previst en el Pla General de Comptabilitat Pública i a la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Institucional de l’Estat.

El títol V de l’Estatut del Consell de Seguretat Nuclear regula el règim patrimonial, pressupostari, de control de la gestió economicofinancera i comptable.

El Consell de Seguretat Nuclear té patrimoni propi, independent del patrimoni de l’Administració General de l’Estat, integrat pel conjunt de béns i drets de què és titular, que s’enumeren a continuació:

a) Els béns i drets que constituïxen el seu patrimoni i els productes i rendes d’estos.

b) Els ingressos que provinguen de les taxes i els preus públics regulats en la Llei 14/1999, de 4 de maig.

c) Les assignacions que s’establisquen anualment amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

d) Qualssevol altres que legalment puguen ser-li atribuïts.

El CSN disposa de recursos econòmics propis procedents de les taxes que l’organisme obté pels servicis que presta.

La gestió i recaptació de les taxes, preus públics i qualssevol altres recursos públics la gestió tributària dels quals estiga atribuïda al Consell de Seguretat Nuclear correspon a este organisme, i per a fer-los efectius pot utilitzar el procediment administratiu de constrenyiment.

El Consell de Seguretat Nuclear té concertat un conveni amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per a la gestió de la recaptació en via executiva.

El Consell de Seguretat Nuclear elabora anualment l’avantprojecte de pressupost amb subjecció al que disposa la Llei General Pressupostària, que remet, a través del Ministeri d’Indústria Energia i Turisme, al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, per a elevar-lo al Govern i posteriorment remetre’l a les Corts generals integrat en els Pressupostos Generals de l’Estat.

La comptabilitat de l’organisme es regix per la Llei General Pressupostària i es du a terme d’acord amb els principis i les normes contingudes en el Pla General de Comptabilitat Pública. La comptabilitat reflectix la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost, i proporciona la suficient informació dels costos sobre la seua activitat per a una correcta i eficient adopció de decisions.

El control d’esta activitat economicofinancera el fa la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i el Tribunal de Comptes.