CSN Centrales en desmantelamiento: José Cabrera y Vandellós I

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Centrales en desmantelamiento: José Cabrera y Vandellós I

Instalaciones en desmantelamiento

El final de la vida útil d’una central nuclear, pel fet d’haver complit el seu període operatiu, o per haver-se donat qualsevol altra circumstància que faça inviable tècnicament o econòmicament continuar operant, no significa la fi de les activitats que s’hi hagen de realitzar, sinó que marca l’inici d’una nova etapa denominada desmantellament.

El desmantellament d’una central nuclear pot definir-se com el conjunt d’accions i processos, tant de caràcter tècnic com administratiu, que després de la seua retirada definitiva del servici s’encarrega d’eliminar progressivament la radioactivitat romanent que puga quedar en les zones afectades per la seua antiga operació. És en el moment en què els riscos residuals de la central i del seu antic emplaçament s’hagen eliminat per complet, o bé hagen sigut reduïts a un mínim acceptable, quan podrem referir-nos a la seua desclassificació com a instal·lació nuclear i a la seua clausura.

La central nuclear, una vegada clausurada, deixa d’estar sotmesa a un control regulador reglamentat. L’objectiu final del desmantellament de qualsevol central nuclear és assegurar que els usos que puguen donar-se al seu antic emplaçament en el futur no comporten riscos radiològics inacceptables per a la població ni per al medi ambient en el seu conjunt. En el cas d’una central nuclear, les activitats de desmantellament són més complexes que en altres instal·lacions industrials en què queden riscos romanents després de finalitzar la seua operació.

En el desmantellament i la clausura de les centrals nuclears intervenen dos elements importants que exercixen un paper decisiu en tota planificació de les activitats implicades: el treball en un entorn de radiacions ionitzants i la gestió final dels materials residuals que s’hi generen.