CSN Normativa

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Normativa

Normativa

Entre les seues funcions, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) proposa al Govern les reglamentacions necessàries en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, així com les revisions d’estes que considere convenients. Esta reglamentació establix els criteris objectius per a la selecció d’emplaçaments de les instal·lacions nuclears i de les radioactives de primera categoria, amb un informe previ de les comunitats autònomes. A més, adequa la legislació nacional a la internacional, especialment la derivada de les directives de la Unió Europea.

De la mateixa manera, elabora i aprova les instruccions, les circulars i les guies de caràcter tècnic relatives a les instal·lacions nuclears i radioactives, així com altres activitats relacionades amb les matèries de la seua competència.

Les instruccions són normes tècniques en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica de compliment obligatori per als subjectes afectats. En la seua elaboració es fomenta la participació dels interessats i del públic en els termes que preveu la llei per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient. Les instruccions són comunicades al Congrés dels Diputats abans de ser aprovades pel Consell i publicades posteriorment en el Boletín Oficial del Estado.

Les guies són documents tècnics de caràcter recomanatori amb què el CSN pot dirigir orientacions als subjectes afectats en relació amb la normativa vigent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Les circulars són documents tècnics de caràcter informatiu que el Consell dirigix als subjectes afectats pel seu àmbit d’aplicació sobre fets o circumstàncies relacionades amb la seguretat nuclear o la protecció radiològica.

Addicionalment, el CSN remet directament als titulars de les autoritzacions, instruccions tècniques complementàries per a garantir el manteniment de les condicions i els requisits de seguretat.

En este apartat s’agrupen els textos complets i les ressenyes de totes les disposicions nacionals, tant lleis com reglaments, de les normes comunitàries i de les convencions internacionals, per les quals es regulen la seguretat nuclear i la protecció radiològica.

Las Circulares son documentos técnicos de carácter informativo que el Consejo dirige a los sujetos afectados por su ámbito de aplicación sobre hechos o circunstancias relacionadas con la seguridad nuclear o la protección radiológica.

Adicionalmente, el CSN remite directamente a los titulares de las autorizaciones, Instrucciones Técnicas Complementarias para garantizar el mantenimiento de las condiciones y requisitos de seguridad.

En este apartado se agrupan los textos completos y reseñas de todas las disposiciones nacionales, tanto leyes como reglamentos, de las normas comunitarias y de las convenciones internacionales, por las que se regulan la seguridad nuclear y la protección radiológica.