CSN Autorització d’instal•lacions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Autorització d’instal•lacions

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES

Les instalacions radioactives s’autoritzen d’acord amb el que establix el Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives. Les instal·lacions radioactives del cicle del combustible nuclear tenen les mateixes autoritzacions que les instal·lacions nuclears, mentre que la resta d’instal·lacions radioactives de 1a, 2a i 3a categoria requerixen únicament autorització de funcionament, de modificació (si és que es dóna el cas), de canvi de titularitat i de declaració de clausura (al finalitzar les seues operacions).

Per a les instalacions radioactives de 1a categoria, correspon al Ministeri d’Indústria la concessió de les autoritzacions de funcionament, canvi de titularitat i declaracions de clausura. Per a la resta d’autoritzacions, correspon la seua concessió a este mateix Ministeri o, en el cas que les competències estiguen transferides, a la Conselleria d’Indústria de la comunitat autònoma on la instal·lació radioactiva estiga emplaçada. En tots els casos es requerix l’informe preceptiu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Este informe és vinculant en cas de ser denegatori i respecte a les condicions que establix per a la concessió de l’autorització.

Quan l'instalació està en disposició d’iniciar l’operació, el titular comunica el fet al CSN perquè este puga fer una visita d’inspecció. Després de la inspecció, si el resultat és positiu, el Consell emetrà una notificació per a la posada en marxa, que remetrà al titular i en donarà compte al Ministeri.

Totes les instalacions radioactives disposen d’un supervisor, responsable dels aspectes de protecció radiològica, amb llicència emesa pel CSN.

Amb l’objectiu d’establir les normes relatives a la protecció dels treballadors i de la població contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants, així com per a regular les entitats relacionades amb la protecció radiològica, s’ha elaborat el Reglament sobre Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants.

El CSN és responsable d’autoritzar i supervisar el funcionament dels Servicis i Unitats Tècniques de Protecció Radiològica. Considerant el risc radiològic, podrà exigir als titulars de les instal·lacions o pràctiques autoritzades que es doten d’un Servici de Protecció Radiològica o que contracten una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica perquè els proporcione assessorament específic en esta matèria. De la mateixa manera, el CSN autoritzarà uns Servicis de Dosimetria Personal que seran responsables de fer la dosimetria individual, tant externa com interna, de tots els treballadors exposats a les radiacions en les instal·lacions autoritzades. Per a això, els titulars de les instal·lacions són els responsables de dur a terme la vigilància radiològica de l’ambient de treball i de la vigilància individual dels treballadors.

Per a ampliar informació sobre els tipus i les categories d’instal·lacions que es mencionen en este apartat, es pot consultar la monografia corresponent a instal·lacions radiactives

Si vol saber el contingut relatiu a les autoritzacions d’instal·lacions nuclears, pot consultar l’apartat: Seguretat Nuclear > Autorizació d' instal·lacions.