CSN Què fem per la protecció radiològica

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem per la protecció radiològica

Qué hacemos para garantizar la protección radiológica

El Consell de Seguretat Nuclear és l’únic organisme competent a Espanya en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, i té com a missió protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants, aconseguint que les instal·lacions nuclears i radioactives siguen operades pels titulars de manera segura, i establint les mesures de prevenció i correcció davant d’emergències radiològiques, siga quin siga el seu origen. Per a això:

  • Avalua la seguretat i la protecció radiològica de les instal·lacions nuclears i radioactives, i les inspecciona durant el seu funcionament.
  • Avalua i inspecciona qualsevol activitat que implique manipulació, processament, emmagatzematge o transport de substàncies nuclears i radioactives o, en general, risc d’exposició a radiacions ionitzants.
  • Vigila i controla els nivells de radiació dins i fora de les instal·lacions (en aire, aigua, sòl, aliments…), avaluant l’impacte radiològic en les persones i el medi ambient.

A Espanya la legislació fonamental aplicable sobre protecció radiològica és el Reglament de Protecció Sanitària contra les Radiacions Ionitzants. Partint d’estos requisits reglamentaris, en cada activitat i situació s’establixen mesures per a mantindre les dosis dels treballadors i el públic per davall dels límits de dosis, seguint el criteri ALARA (sigles angleses de l’expressió As Low As Reasonably Achievable, que significa "Tan baixes com raonablement siga possible"), així com per a protegir el medi ambient i vigilar els nivells de radiació i contaminació.

En la pràctica, les mesures aplicables varien segons que hi haja o no risc de contaminació, entenent com a tal la presència indesitjada de substàncies radioactives en la superfície o en l’interior del cos o de l’organisme.

Risc d’irradiació externa:

Es produïx com a conseqüència d’una font radioactiva externa a l’organisme (ex.: equips de rajos X, acceleradors, etc.). Les normes bàsiques per a reduir l’exposició en estos casos són:

  • Distància

Augmentant la distància amb la font de radiacions ionitzants, l’exposició disminuïx en la mateixa proporció en què augmenta el quadrat de la distància.

  • Temps

Disminuint el temps d’exposició tot el possible es reduiran les dosis.

  • Blindatge

Per mitjà de la interposició d’un gruix suficient de material absorbent o blindatge entre la persona i la font de radiació s’aconseguix eliminar completament o reduir de manera significativa la dosi rebuda.

Risc de contaminació:

Es produïx com a conseqüència de la dispersió de material radioactiu que pot depositar-se en la pell de la persona contaminada o incorporar-se a l’organisme per vies d’inhalació, ingestió o penetració a través de ferides, rascades o un altre tipus de lesions. En l’àmbit laboral este risc està associat a la utilització de fonts radioactives encapsulades.

Per a protegir-se contra este risc, cal tractar d’evitar la presència de contaminació radioactiva en l’ambient aplicant les mesures de confinament (ventilació, vitrines, caixes de guants, etc.) que resulten pertinents, utilitzant un vestuari apropiat i fent ús de protecció respiratòria.