CSN Resposta a emergències

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Resposta a emergències

¿Que es una emergencia nuclear?

La gestió d’emergències nuclears i radioactives a Espanya es regula a través del sistema nacional de protecció civil i els requisits per a l’ús de l’energia nuclear i les radiacions ionitzants. Des de la perspectiva de la protecció civil, s’establixen els principis generals d’organització, les responsabilitats, i els drets i els deures dels ciutadans, de les administracions públiques i dels titulars de les pràctiques en relació amb la planificació, la preparació i la resposta davant de situacions d’emergència. Així mateix, s’establixen els plans d’emergència per a actuacions en l’exterior de les instal·lacions quan els accidents que s’hi produïsquen tinguen repercussió sobre tercers.

Des de la perspectiva de la regulació nuclear, es requerix l’existència de plans d’emergència en cada pràctica radiològica, i s’establixen els criteris específics relatius als nivells i a les tècniques d’intervenció, així com les mesures de protecció en què es basen els plans. Addicionalment, algunes activitats no previstes en la regulació nuclear o radiològica, però en les quals hi ha risc radiològic, disposen de plans d’actuació per a fer front a situacions d’emergència. Atesa la naturalesa específica de les emergències nuclears i radiològiques, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) assumix en esta matèria una sèrie de funcions que van més enllà de les competències que li són pròpies com a organisme regulador nuclear.

Per a complir estes funcions amb el grau d’eficàcia i eficiència adequats, el CSN disposa d’una organització d’emergència, complementària de la seua organització ordinària de treball, que compta amb una estructura operativa amb un comandament únic, la Presidència, que exercix la funció de direcció i adopta les decisions, i en la qual participen les seues unitats tècniques i logístiques, d’acord amb un pla d’actuació establit específicament per a estos casos i que s’activa segons el nivell de gravetat de l’accident que desencadena l’emergència.

Tota la normativa aplicable es troba en CSN > Normativa.