CSN Organització nacional davant d’emergències

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Organització nacional davant d’emergències

Organización nacional ante las emergencias

Les emergències nuclears i radiològiques poden generar situacions de greu risc d’exposició de la població a radiacions ionitzants. Per això la legislació espanyola obliga els titulars d’estes instal·lacions i els poders públics a disposar de plans d’emergència per a garantir la protecció de la població en cas d’accident.

Les normes emeses al nostre país en matèria d’emergències nuclears i radiològiques són:

• Pla Bàsic d’Emergència Nuclear (PLABEN), que s’aplica a les emergències nuclears originades en les centrals nuclears en explotació.

• La Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del Risc Radiològic, que s’aplica a les emergències radiològiques amb origen en instal·lacions i activitats que utilitzen materials nuclears i radioactius, excloent-ne les centrals nuclears.

• Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant del Risc d’Accidents en els Transports de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril, que s’aplica a tots els transports de mercaderies perilloses, inclosos els materials de la classe 7, matèries radioactives.

En estes normes s’establixen els criteris necessaris per a planificar, preparar i respondre davant de qualsevol emergència nuclear o radiològica.

La resposta a estes emergències s’estructura en dos nivells:

• El nivell de resposta interior comprén els plans que tenen com a objecte reduir o mitigar les conseqüències dels accidents en el seu origen; la seua elaboració i aplicació és responsabilitat del titular de la instal·lació accidentada, i és supervisada pel Consell de Seguretat Nuclear.

• El nivell de resposta exterior comprén els plans dirigits a evitar o, almenys, reduir en la mesura que siga possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població i els seus béns. Este objectiu és responsabilitat conjunta del titular i de les entitats i organismes públics amb competències i funcions de protecció a la població davant dels riscos nuclears i radiològics.