CSN Autorització d’instal•lacions

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Autorització d’instal•lacions

Autorización de instalaciones

El règim d’autoritzacions de les instal·lacions nuclears està regulat pel Reglament d’Instal·lacions Nuclears i Radioactives. Segons establix este reglament, el Ministeri d’Indústria és el responsable d’atorgar les diverses autoritzacions necessàries d’emplaçament, construcció, explotació, modificació, transport, desmantellament i clausura de les instal·lacions, per la qual cosa les sol·licituds han de presentar-se davant del Ministeri, acompanyades de la documentació establida per a cada cas. No obstant això, per a l’emissió de les autoritzacions d’instal·lacions nuclears és necessari l’informe preceptiu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica. Per això, abans d’emetre l’autorització, el Ministeri remet una còpia de tota la documentació al CSN, que elabora l’informe preceptiu. Este informe és vinculant en cas de ser denegatori i respecte a les condicions que establix per a la concessió de l’autorització.

El titular de cada autorització és el responsable del funcionament de la instal·lació o l’activitat autoritzades en condicions de seguretat, sempre dins del que establixen els documents oficials a l’empara dels quals es concedix la corresponent autorització. A ell li correspon aplicar i mantindre actualitzada esta documentació, informar el Ministeri d’Indústria i el CSN de les qüestions que puguen afectar les condicions de l’autorització o la seguretat nuclear i protecció radiològica i, en general, complir les reglamentacions vigents. Així mateix, recau en el titular la responsabilitat de la gestió de la instal·lació nuclear en les situacions d’emergència que puguen produir-se.

Per a saber més sobre l’autorització d’instal·lacions radioactives, pot visitar l’apartat: Protecció radiològica > Autorizació d' installacions.