CSN Què fem per la seguretat nuclear

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem per la seguretat nuclear

Qué hacemos para lograr la máxima seguridad nuclear

Les instal·lacions i les centrals nuclears es dissenyen, es construïxen i operen d’acord amb nivells de qualitat i pràctiques d’enginyeria adequades a la importància dels diversos components. La seguretat nuclear té com a objectiu reduir la probabilitat que ocórrega un accident i mitigar-ne les conseqüències en el cas que eixe accident es produïsca.

Tenint en compte que el responsable de la seguretat de les instal·lacions i de les activitats és el titular d’estes, responsabilitat que no pot delegar-se, la funció del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és establir les normes i el marc reglamentari, i vetlar pel seu compliment, per a la protecció de les persones i el medi ambient contra els riscos associats a les radiacions ionitzants.

Així, el CSN, en tant que organisme regulador competent, vetla perquè s’aconseguisquen i es mantinguen els nivells adequats de seguretat nuclear en totes les fases de la vida de la instal·lació, i per això fa un seguiment continu del funcionament de les instal·lacions nuclears, a través de processos establits de supervisió i control. En el cas de les centrals nuclears, a fi de disposar d’un millor coneixement del seu funcionament diari, el Consell manté destacats, permanentment, inspectors residents.

Les instal·lacions nuclears operatives han de disposar d’una autorització d’explotació emesa pel ministeri competent en matèria d’energia, per a la qual cosa és necessari un informe del CSN. Este informe és preceptiu i vinculant respecte a les condicions de seguretat que establix. En estes autoritzacions d’explotació es fixen els límits i les condicions que els titulars de les instal·lacions han de complir durant la vigència d’eixa autorització, i s’indiquen els documents oficials d’explotació, que són de compliment obligatori per al titular. Els canvis en estos documents estan sotmesos a un procés de llicenciament que requerix l’emissió d’un informe del CSN. Les modificacions en les instal·lacions nuclears amb impacte en la seguretat nuclear o la protecció radiològica requerixen, així mateix, un procés de llicenciament.