CSN Llicències de personal

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Llicències de personal

Licencias de personal

La formació adequada de les persones encarregades de dirigir les instal·lacions nuclears i operar-hi es considera un element fonamental per a aconseguir que el funcionament d’estes instal·lacions es faça en condicions de seguretat adequades, garantint la protecció dels treballadors de les instal·lacions i de la població.

Per a assegurar que el grau de formació adquirit és acceptable, la legislació espanyola requerix que les persones l’activitat de les quals pot afectar la seguretat o la protecció radiològica de les instal·lacions obtinguen una llicència concedida pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN), per a la qual cosa cal acreditar coneixements suficients en eixes matèries, així com sobre el funcionament, les normes i els procediments d’actuació, els riscos existents i les mesures de protecció de les instal·lacions específiques en què duran a terme la seua activitat.

Una vegada obtinguda la llicència, els operadors i supervisors són sotmesos a programes continus d’actualització de la seua formació, supervisats pel CSN. Han de renovar la seua llicència cada sis anys, acreditant davant del Consell els seus coneixements, estat de salut i les seues intervencions en l’operació de la central.

En les centrals nuclears s’entén per operació tota maniobra que afecte la reactivitat, el nivell de potència del reactor o la integritat de les barreres enfront de l’alliberament de material radioactiu, segons s’arreplega en els procediments d’operació. L’operació de la central nuclear s’ha de dur a terme des de la sala de control per personal amb llicència. Les alteracions del nucli, incloent-hi la càrrega i descàrrega de combustible i la seua transferència, necessiten també la supervisió per part d’una persona amb llicència específica per a esta activitat, que no ha de tindre assignades simultàniament altres tasques diferents d’esta.

El servici de protecció radiològica de la instal·lació, que depén directament del director de la central, ha de disposar d’un cap de Servici de Protecció Radiològica amb el corresponent diploma atorgat pel CSN.

La resta del personal que treballa en una central, ja siga personal de plantilla o de contracta, ha de rebre una formació en seguretat i protecció radiològica d’acord amb el lloc de treball que exercix i els riscos potencials per a la seguretat de la instal·lació que la seua ocupació comporta.

Per a ampliar la informació sobre les llicències de personal de les instal·lacions radioactives, pot consultar la secció: Protecció radiològica > Diplomes, llicències i acreditacions.