CSN S I S C

Saltar al contenido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

S I S C

SISC

El SISC (Sistema Integrat de Supervisió de Centrals) és un conjunt d’activitats, realitzades seguint procediments establits, que el Consell de Seguretat Nuclear i els titulars de les centrals nuclears utilitzen per a supervisar el funcionament de les centrals i, a partir dels seus resultats, determinar les accions correctores necessàries.

Este sistema de supervisió es basa, en primer lloc, en la monitorització contínua d’un conjunt d’indicadors de funcionament de cada central, que comprenen tots els aspectes importants per a la seguretat, i en segon lloc en un programa d’inspeccions, anomenat Pla Base d’Inspecció, que permet supervisar els aspectes del funcionament de la central que no estan coberts pels indicadors.

Estos mecanismes de supervisió comprenen tres “àrees estratègiques” (Seguretat Nuclear, Protecció Radiològica i Protecció Física) i set “pilars de seguretat” lligats a estes. Estos dos conjunts d’activitats seguixen el criteri general de concentrar l’esforç supervisor en aquells aspectes que, segons els resultats de les Anàlisis Probabilistes de Seguretat, són més importants per a la seguretat.

Els indicadors de funcionament estan dissenyats per a caracteritzar el funcionament de la central a través de dades numèriques, proporcionant així informació sobre tots aquells aspectes de la seguretat raonablement susceptibles de ser quantificats, amb vista a aconseguir la màxima objectivitat. Els resultats dels indicadors es classifiquen en rangs d’importància preestablits.

El Programa d’Inspeccions consistix en observacions, mesures, exàmens o proves directes que tenen com a objectiu avaluar l’estat de les estructures, els sistemes, els components i els materials de la central, així com les activitats d’operació, els processos i procediments i la competència del personal, a fi de comprovar el compliment de normes, bones pràctiques o compromisos documentats i, en definitiva, que la central opera de manera segura. Els incompliments s’anomenen troballes d’inspecció, i es categoritzen segons la seua importància per a la seguretat, d’acord amb procediments de determinació de la importància de les troballes per a la seguretat.

Es pot accedIr al SISC a través de l’enllaç següent: