CSN Protecció radiològica

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica

Protección radiológica

L'ésser humà, a més d'estar exposat a la radiació ionitzant del fons natural, també està exposat a fonts de radiació ionitzant d'origen artificial. Encara que inicialment la utilització de fonts de radiacions ionitzants artificials va comportar un gran avenç en el desenvolupament científic de la societat, molt aviat es van posar de manifest els danys que el seu mal ús podia produir en la salut. Es va fer evident la necessitat d'establir unes mesures de protecció, la qual cosa ha donat origen a la disciplina denominada protecció radiològica.

La protecció radiològica és una activitat multidisciplinària, de caràcter científic i tècnic, que té com a finalitat protegir les persones i el medi ambient contra els efectes nocius que poden resultar de l'exposició a radiacions ionitzants.

Des de 1928 hi ha un organisme internacional independent, la Comissió Internacional de Protecció Radiològica (ICRP), que emet recomanacions i presta assessorament sobre tots els aspectes relacionats amb la protecció contra les radiacions ionitzants. Aquestes recomanacions són la base per a l'establiment de reglamentació i normativa per part d'organitzacions internacionals i autoritats regionals i nacionals.

Els tres principis bàsics en què es basen les recomanacions de la ICRP són els següents:

Justificació

La pràctica que impliqui l'exposició a les radiacions ionitzants sempre ha de comportar un benefici per a la societat. S’han de considerar els efectes negatius i les alternatives possibles.

Optimització o “Principi Alara”

El terme ALARA correspon a les sigles angleses de l'expressió "tan baix com sigui raonablement possible" (As Low As Reasonably Achievable). Totes les exposicions a la radiació han de ser mantingudes a nivells tan baixos com sigui raonablement possible, tenint en compte factors socials i econòmics.

Limitació de dosis

Les dosis de radiació que reben les persones no han de superar els límits que estableix la legislació vigent.

Tota la normativa sobre protecció radiològica i seguretat nuclear es troba a  CSN > Normativa.