CSN Resposta a emergències

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Resposta a emergències

¿Que es una emergencia nuclear?

La gestió d'emergències nuclears i radioactives a Espanya es regula mitjançant el sistema nacional de protecció civil i els requisits per a l'ús de l'energia nuclear i les radiacions ionitzants. Des de la perspectiva de la protecció civil s'estableixen els principis generals d'organització, les responsabilitats, i els drets i deures dels ciutadans, de les administracions públiques i dels titulars de les pràctiques amb relació a la planificació, preparació i la resposta davant situacions d'emergència. Així mateix, s'estableixen els plans d'emergència per a actuacions a l'exterior de les instal·lacions quan els accidents que s’hi esdevinguin tinguin repercussió sobre tercers.

Des de la perspectiva de la regulació nuclear es requereix que hi hagi plans d'emergència en cada pràctica radiològica i s'estableixen els criteris específics relatius als nivells i a les tècniques d'intervenció, així com les mesures de protecció en què es basen els plans. Addicionalment, algunes activitats no previstes en la regulació nuclear o radiològica, però en les quals hi ha risc radiològic, disposen de plans d'actuació per fer front a situacions d'emergència. Atesa la naturalesa específica de les emergències nuclears i radiològiques, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) assumeix en aquesta matèria una sèrie de funcions que van més enllà de les competències que li són pròpies com a organisme regulador nuclear.

Per complir aquestes funcions amb el grau d'eficàcia i eficiència adequats, el CSN disposa d'una organització d'emergència, complementària de la seva organització ordinària de treball, que té una estructura operativa amb un comandament únic, la Presidència, que exerceix la funció de direcció i adopta les decisions, i en la qual participen les seves unitats tècniques i logístiques, d'acord amb un pla d'actuació establert específicament per a aquests casos i que s'activa segons el nivell de gravetat de l'accident que desencadena l'emergència.

Tota la normativa aplicable es troba a  CSN > Normativa.