CSN Protección radiolóxica

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protección radiolóxica

Protección radiológica

O ser humano, ademais de estar exposto á radiación ionizante do fondo natural, tamén está exposto a fontes de radiación ionizante de orixe artificial. Aínda que inicialmente a utilización de fontes de radiacións ionizantes artificiais supuxo un grande avance no desenvolvemento científico da sociedade, moi pronto se puxeron de manifesto os danos que o seu mal uso podía producir na saúde. Fíxose evidente a necesidade de establecer unhas medidas de protección, o que deu orixe á disciplina denominada protección radiolóxica.

A protección radiolóxica é unha actividade multidisciplinar, de carácter científico e técnico, que ten como finalidade a protección das persoas e do medio ambiente contra os efectos nocivos que poden resultar da exposición a radiacións ionizantes.

Dende 1928 existe un organismo internacional independente, a Comisión Internacional de Protección Radiolóxica (ICRP), que emite recomendacións e presta asesoramento sobre todos os aspectos relacionados coa protección contra as radiacións ionizantes. Estas recomendacións son a base para o establecemento de regulamentación e normativa por parte de organizacións internacionais e autoridades rexionais e nacionais.

Os tres principios básicos en que se basean as recomendacións da ICRP son os seguintes:

Xustificación

A práctica que implique a exposición ás radiacións ionizantes sempre debe supoñer un beneficio para a sociedade. Deben considerarse os efectos negativos e as alternativas posibles.

Optimización o “Principio Alara”

O termo ALARA corresponde ás siglas inglesas da expresión "tan baixo como sexa razoablemente posible" (As Low As Reasonably Achievable). Todas as exposicións á radiación deben ser mantidas a niveis tan baixos como sexa razoablemente posible, tendo en conta factores sociais e económicos.

Limitación de doses

As doses de radiación recibidas polas persoas non deben superar os límites establecidos na lexislación vixente.

Toda a normativa sobre protección radiolóxica e seguridade nuclear encóntrase en  CSN > Normativa.