CSN Respostas a emerxencias

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Respostas a emerxencias

¿Que es una emergencia nuclear?

A xestión de emerxencias nucleares e radioactivas en España  regúlase mediante o sistema nacional de protección civil e os requisitos para o uso da enerxía nuclear e as radiacións ionizantes. Dende a perspectiva da protección civil establécense os principios xerais de organización, as responsabilidades, e os dereitos e deberes dos cidadáns, das administracións públicas e dos titulares das prácticas en relación coa planificación, preparación e a resposta ante situacións de emerxencia. Así mesmo, establécense os plans de emerxencia para actuacións no exterior das instalacións cando os accidentes que ocorran nestas teñan repercusión sobre terceiros.

Dende a perspectiva da regulación nuclear requírese a existencia de plans de emerxencia en cada práctica radiolóxica e establécense os criterios específicos relativos aos niveis e ás técnicas de intervención, así como  as medidas de protección nos que se basean os plans. Adicionalmente, algunhas actividades non contempladas na regulación nuclear ou radiolóxica, pero nas que existe risco radiolóxico, dispoñen de plans de actuación para facer fronte a situacións de emerxencia. Dada a natureza específica das emerxencias nucleares e radiolóxicas, o Consello de Seguridade Nuclear (CSN) asume nesta materia unha serie de funcións que van máis alá das competencias que lle son propias como organismo regulador nuclear.

Para cumprir estas funcións co grao de eficacia e eficiencia axeitados, o CSN dispón dunha organización de emerxencia, complementaria da súa organización ordinaria de traballo, que conta cunha estrutura operativa cun mando único, a Presidencia, que exerce a función de dirección e adopta as decisións, e na que participan as súas unidades técnicas e loxísticas, de acordo cun plan de actuación establecido especificamente para estes casos e que se activa segundo o nivel de gravidade do accidente que desencadea a emerxencia.

Toda a normativa aplicable atópase en  CSN > Normativa.