CSN Què fem en cas d’emergència

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem en cas d’emergència

QUE HACEMOS CASO EMERGENCIAS

La declaració d'una emergència, ja sigui nuclear o radiològica, per part de l'autoritat competent, o de la direcció de l'emergència de la instal·lació, comporta l'activació de l'Organització de Resposta davant Emergències (ORE) del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) en mode 1. La sala d'emergències (Salem) del CSN està activada en mode d'alerta les 24 hores del dia durant tot l'any. L'activació en mode 1 de l'ORE és el primer mode de resposta establert.

En aquest mode i els següents (fins a mode 3) s'inicien les comunicacions amb la instal·lació sobre la qual s'ha declarat l'emergència i amb la direcció de l'emergència exterior a la instal·lació; es convoquen els tècnics especialistes del CSN, de manera proporcionada a la gravetat de l'emergència i al mode declarat en la Salem; s'activen els mitjans externs dels quals disposa el Consell per a suport a la resposta a les emergències; i s'inicia l'avaluació de la situació amb un diagnòstic de l'accident i una previsió de la seva evolució.

Del resultat d'aquestes avaluacions, se n'extreuen recomanacions de protecció que es traslladen a l'autoritat que exerceix la direcció de l'emergència perquè, d'acord amb els recursos de què disposi, les posi en pràctica.

Al nostre país, el CSN és l'única autoritat competent en exclusiva per coordinar i obtenir dades de caràcter radiològic, analitzar-les i elaborar recomanacions de protecció als treballadors, a la població i sobre el medi ambient.