CSN Normativa

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Normativa

Normativa

Entre les seves funcions, el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) proposa al Govern les reglamentacions necessàries en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica, així com les revisions d’aquestes que consideri convenients. Aquesta reglamentació estableix els criteris objectius per a la selecció d'emplaçaments de les instal·lacions nuclears i de les radioactives de primera categoria, amb l’informe previ de les comunitats autònomes. A més, adequa la legislació nacional a la internacional, especialment la que deriva de les directives de la Unió Europea. 

De la mateixa manera, elabora i aprova les instruccions, circulars i guies de caràcter tècnic relatives a les instal·lacions nuclears i radioactives i altres activitats relacionades amb les matèries de la seva competència.

Les instruccions són normes tècniques en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica de compliment obligat per als subjectes afectats. En la seva elaboració es fomenta la participació dels interessats i del públic en els termes que preveu la llei per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. Les instruccions són comunicades al Congrés dels Diputats abans que les aprovi el Consell i es publiquin posteriorment en el Butlletí Oficial de l'Estat.  

Les guies són documents tècnics de caràcter recomanable amb els quals el CSN pot dirigir orientacions als subjectes afectats amb relació a la normativa vigent en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

Les circulars són documents tècnics de caràcter informatiu que el Consell dirigeix als subjectes afectats pel seu àmbit d'aplicació sobre fets o circumstàncies relacionats amb la seguretat nuclear o la protecció radiològica.

Addicionalment, el CSN envia directament als titulars de les autoritzacions, instruccions tècniques complementàries per garantir el manteniment de les condicions i requisits de seguretat.

En aquest apartat s'agrupen els textos complets i les ressenyes de totes les disposicions nacionals, tant lleis com reglaments, de les normes comunitàries i de les convencions internacionals, per les quals es regulen la seguretat nuclear i la protecció radiològica.