CSN Què fem amb relació als plans d’emergència

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem amb relació als plans d’emergència

Qué hace el CSN en relación a los Planes de Emergencia (3.20.7)

Les funcions del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) amb relació als plans d'emergència són principalment l'assessorament a les autoritats competents en l'elaboració dels plans d'emergència exterior a les instal·lacions nuclears i radioactives, informar amb relació a la seva aprovació, així com l'assessorament, la proposta i coordinació de les mesures de prevenció i resposta.

Amb relació als plans d'emergència interior a les instal·lacions, el CSN informa amb relació a la seva aprovació, avalua les modificacions proposades pels titulars i inspecciona les activitats de manteniment d’aquests, inclosa la realització dels simulacres que requereix la normativa aplicable.

En particular, les seves funcions quant al desplegament normatiu, la planificació, la implantació i l'activació dels plans d'emergència són:

Desplegament normatiu:

• Proposar a les autoritats la normativa bàsica que regula els plans d'emergència nuclear i radiològica.

• Establir els criteris radiològics en els quals s’han de basar els plans d'emergència.

• Emetre la normativa tècnica necessària per elaborar els plans d'emergència.

• Emetre guies i recomanacions per elaborar, implantar i activar els plans d'emergència.

Planificació:

• Donar suport i assessorament tècnic a les comunitats autònomes i als òrgans competents de l'Estat en l'elaboració dels plans d'emergència de responsabilitat pública, segons cada tipus d'emergència.

• Llicenciar i controlar els plans d'emergència dels titulars de les instal·lacions o activitats nuclears o radioactives.

• Elaborar un pla d'actuació davant emergències propi.

Implantació:

• Col·laborar amb les autoritats en la definició i selecció dels mitjans i recursos que han de tenir els plans d'emergència de responsabilitat pública.

• Verificar mitjançant programes d'inspeccions, auditories i simulacres periòdics les capacitats dels plans d'emergència dels titulars de les instal·lacions o activitats nuclears o radioactives.

• Dotar i mantenir operatius els mitjans i recursos necessaris per garantir l'operativitat dels seus plans d'actuació. En aquest sentit, el CSN ha de col·laborar en la formació del personal actuant i en el disseny i execució d'exercicis i simulacres.

• Els caps dels grups radiològics de cada pla són nomenats a proposta del CSN.

• L'Organització de Resposta a Emergència (ORE) del CSN garanteix que es cobreixin totes les actuacions que preveu el CSN en emergència.

Activació:

• Avaluar la situació radiològica produïda en cas d'emergència real i la seva possible evolució a fi de recomanar a la direcció de l'emergència les mesures de protecció a la població i als actuants que s’han de posar en pràctica en cas d'emergència.

• Col·laborar en la posada en pràctica de les mesures de protecció radiològica, activant i desplaçant a la zona afectada la seva unitat d'intervenció per cooperar amb els responsables de la gestió de l'emergència.

• Mantenir la sala d'emergències (Salem) del CSN en alerta permanent, i disposar d'equips d'intervenció urgent a totes les províncies en les quals hi ha centrals nuclears i a la resta del territori nacional, encara que a petita escala.

• Col·laborar en les actuacions d'informació a la població sobre les mesures de protecció aplicables i sobre el comportament que cal seguir en cas d'emergència radiològica.