CSN Autorització d’instal·lacions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Autorització d’instal·lacions

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES

Les instal·lacions radioactives s'autoritzen d'acord amb el que estableix el Reglament d'instal·lacions nuclears i radioactives. Les instal·lacions radioactives del cicle del combustible nuclear tenen les mateixes autoritzacions que les instal·lacions nuclears, mentre que la resta d'instal·lacions radioactives de 1a, 2a i 3a categoria requereixen únicament autorització de funcionament, de modificació (si és que es dóna el cas), de canvi de titularitat i de declaració de clausura (en acabar les seves operacions).

Per a les instal·lacions radioactives de 1a categoria, correspon al Ministeri d'Indústria la concessió de les autoritzacions de funcionament, canvi de titularitat i declaracions de clausura. Per a la resta d'autoritzacions, correspon la seva concessió a aquest mateix ministeri o, en cas que les competències estiguin transferides, a la conselleria d'indústria de la comunitat autònoma on la instal·lació radioactiva estigui emplaçada. En tots els casos es requereix l'informe preceptiu del Consell de Seguretat Nuclear (CSN). Aquest informe és vinculant en cas de ser denegatori i quant a les condicions que estableix per a la concessió de l'autorització.

Quan la instal·lació està en disposició d'iniciar l'operació, el titular comunica el fet al CSN perquè aquest pugui fer-hi una visita d'inspecció. Després de la visita, si el resultat és positiu, el Consell ha d’emetre una notificació per a la posada en marxa que ha d’enviar al titular, i n’ha de retre compte al ministeri.

Totes les instal·lacions radioactives disposen d'un supervisor, responsable dels aspectes de protecció radiològica, amb llicència emesa pel CSN.

Amb l'objectiu d'establir les normes relatives a la protecció dels treballadors i de la població contra els riscos que resulten de les radiacions ionitzants, així com per regular les entitats relacionades amb la protecció radiològica, s'ha elaborat el Reglament sobre protecció sanitària contra radiacions ionitzants.

El CSN és responsable d'autoritzar i supervisar el funcionament dels serveis i unitats tècniques de protecció radiològica. Considerant el risc radiològic, pot exigir als titulars de les instal·lacions o pràctiques autoritzades que es dotin d'un servei de protecció radiològica, o que contractin una unitat tècnica de protecció radiològica perquè els proporcioni assessorament específic en aquesta matèria. De la mateixa manera, el CSN ha d’autoritzar uns serveis de dosimetria personal que són responsables de realitzar la dosimetria individual, tant externa com interna, de tots els treballadors exposats a les radiacions en les instal·lacions autoritzades. Per a això, els titulars de les instal·lacions són els responsables de dur a terme la vigilància radiològica de l'ambient de treball i de la vigilància individual dels treballadors.

Per ampliar informació sobre els tipus i categories d'instal·lacions que s'esmenten en aquest apartat, es pot consultar la monografia corresponent a  instalacions radioactives.

Si es vol conèixer el contingut relatiu a les autoritzacions d'instal·lacions nuclears, es pot consultar l'apartat:  Seguretat nuclear > Autorizació d'instalacions.