CSN Diplomes, llicències i acreditacions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Diplomes, llicències i acreditacions

Diplomas, licencias y acreditaciones de personal

La formació de les persones encarregades de dirigir i operar les instal·lacions radioactives es considera un element fonamental per aconseguir que el funcionament d'aquests emplaçaments es dugui a terme en les condicions de seguretat adequades, per garantir la protecció dels treballadors de les mateixes instal·lacions i també de la població.

Per assegurar que s'obté un grau de formació acceptable, la legislació espanyola requereix que les persones l'activitat de les quals pot afectar la seguretat o la protecció radiològica de les instal·lacions obtinguin una llicència concedida pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

Per obtenir els diferents tipus de llicències que atorga el Consell, es requereix que els sol·licitants acreditin coneixements suficients en matèria de seguretat i protecció radiològica. Així mateix, es requereix un grau de coneixement adequat sobre funcionament, normes i procediments d'actuació, riscos existents i mesures de protecció de les instal·lacions específiques en les quals duran a terme la seva activitat.

Les persones que dirigiran el funcionament d'instal·lacions radioactives han d'estar en possessió d'una llicència de supervisor. Per als qui hagin d’operar directament aquestes instal·lacions, la llicència serà d'operador.

En el cas de les instal·lacions radioactives, les llicències d'operador i supervisor es concedeixen per un període limitat de temps, transcorregut el qual s’ha de procedir a la seva renovació. Les llicències es concedeixen a cada individu amb caràcter personal i intransferible i amb validesa per a un camp d'aplicació (radioteràpia, medicina nuclear, radiografia industrial, etc.). Posteriorment, cada llicència es registra en una instal·lació concreta en la qual la persona que la va obtenir exerceix la seva activitat. 

Per ampliar informació sobre les llicències de personal de les instal·lacions nuclears, es pot consultar la secció:  Seguretat nuclear > Llicèncias de personal.