CSN Protecció radiològica dels treballadors

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protecció radiològica dels treballadors

Protección radiológica de los trabajadores

Un dels principals objectius de la protecció radiològica consisteix en la protecció dels treballadors exposats per motius professionals a les radiacions ionitzants, de manera que el nombre de persones exposades i la probabilitat que es produeixin exposicions potencials sigui el menor possible i que les dosis individuals resultants d'aquestes exposicions també siguin les menors possibles i no sobrepassin els límits de dosis reglamentaris.

La vigilància operacional dels treballadors exposats es basa en els principis següents:

  • Avaluació prèvia de les condicions laborals per determinar la naturalesa i magnitud del risc radiològic i assegurar l'aplicació del principi d'optimització. 
  • Classificació dels llocs de treball en diferents zones tenint en compte l'avaluació de les dosis anuals previstes, el risc de dispersió de la contaminació i la probabilitat i magnitud d'exposicions potencials.
  • Classificació dels treballadors exposats en diferents categories segons les seves condicions de treball.
  • Aplicació de les normes i mesures de vigilància i control relatives a les diferents zones i a les diferents categories de treballadors exposats, inclosa si escau la vigilància individual.
  • Vigilància sanitària. 

El titular de la instal·lació ha d'establir les mesures de protecció aplicables per prevenir l'exposició, en funció dels riscos vinculats als treballs que impliquin exposició a les radiacions ionitzants. Igualment ha d'informar els seus treballadors exposats abans d'iniciar la seva activitat sobre els riscos radiològics associats i les normes i els procediments de protecció radiològica que han d'adoptar. També els ha de proporcionar formació abans de l'inici de l'activitat i periòdicament.

Les dosis rebudes pels treballadors exposats durant tota la vida laboral es registren en l'historial dosimètric individual que s’ha de mantenir actualitzat degudament i ha d’estar a disposició del treballador.