CSN Què fem per la protecció radiològica

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem per la protecció radiològica

Qué hacemos para garantizar la protección radiológica

El Consell de Seguretat Nuclear és l'únic organisme competent a Espanya en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica i té com a missió protegir els treballadors, la població i el medi ambient dels efectes nocius de les radiacions ionitzants; aconsegueix que les instal·lacions nuclears i radioactives siguin operades pels titulars de forma segura i estableix les mesures de prevenció i correcció davant d'emergències radiològiques, sigui quin sigui el seu origen. Per a això:

  • Avalua la seguretat i la protecció radiològica de les instal·lacions nuclears i radioactives i les inspecciona durant el seu funcionament.
  • Avalua i inspecciona qualsevol activitat que impliqui manipulació, processament, emmagatzematge o transport de substàncies nuclears i radioactives o, en general, risc d'exposició a radiacions ionitzants.
  • Vigila i controla els nivells de radiació dins i fora de les instal·lacions (en aire, aigua, sòl, aliments…), i avalua l'impacte radiològic en les persones i el medi ambient.

A Espanya la legislació fonamental aplicable sobre protecció radiològica és el Reglament de protecció sanitària contra les radiacions ionitzants. Sobre la base d'aquests requisits reglamentaris, en cada activitat i situació s'estableixen mesures per mantenir les dosis dels treballadors i el públic per sota dels límits de dosis, seguint el criteri ALARA (sigles angleses de l'expressió "As Low As Reasonably Achievable", que significa "Tan baixes com sigui raonablement possible"), així com per protegir el medi ambient i vigilar els nivells de radiació i contaminació.

En la pràctica, les mesures aplicables varien segons hi hagi o no risc de contaminació; s’entén com tal la presència indesitjada de substàncies radioactives a la superfície o interior del cos o organisme.

Risc d'irradiació externa:

Es produeix com a conseqüència d'una font radioactiva externa a l'organisme (ex.: equips de raigs X, acceleradors, etc.). Les normes bàsiques per reduir l'exposició en aquests casos són:

  • Distància

Augmentant la distància amb la font de radiacions ionitzants, l'exposició disminueix en la mateixa proporció en què augmenta el quadrat de la distància.

  • Temps

Disminuint el temps d'exposició tot el que sigui possible, se’n redueixen les dosis.

  • Blindatge

Mitjançant la interposició d'una espessor suficient de material absorbent o blindatge entre la persona i la font de radiació s'aconsegueix eliminar completament o reduir de manera significativa la dosi rebuda.

Risc de contaminació:

Es produeix com a conseqüència de la dispersió de material radioactiu que es pot dipositar a la pell de la persona contaminada o es pot incorporar a l'organisme per vies d'inhalació, ingestió o penetració a través de ferides, rascades o un altre tipus de lesions. En l'àmbit laboral aquest risc està associat a la utilització de fonts radioactives encapsulades.

Per protegir-se contra  aquest risc cal tractar d'evitar la presència de contaminació radioactiva en l'ambient, aplicant-hi les mesures de confinament (ventilació, vitrines, caixes de guants, etc.) que siguin pertinents, utilitzant un vestuari apropiat i fent ús de protecció respiratòria.