CSN Organització nacional davant d’emergències

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Organització nacional davant d’emergències

Organización nacional ante las emergencias

Les emergències nuclears i radiològiques poden  generar situacions de risc greu d'exposició de la població a radiacions ionitzants. Per això la legislació espanyola obliga els titulars d'aquestes instal·lacions i els poders públics a disposar de plans d'emergència per garantir la protecció de la població en cas d'accident.

Les normes emeses al nostre país en matèria d'emergències nuclears i radiològiques són:

• Pla bàsic d'emergència nuclear (PLABEN), que s'aplica a les emergències nuclears originades en les centrals nuclears en explotació.

• La Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc radiològic, que s'aplica a les emergències radiològiques amb origen en instal·lacions i activitats que utilitzin materials nuclears i radioactius, excloent-ne les centrals nuclears.

• Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant el risc d'accidents en els transports de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, que s'aplica a tots els transports de mercaderies perilloses, inclosos els materials de la classe 7, matèries radioactives.

En aquestes normes s'estableixen els criteris necessaris per planificar, preparar i respondre davant qualsevol emergència nuclear o radiològica.

La resposta a aquestes emergències s'estructura en dos nivells:

• El nivell de resposta interior comprèn els plans que tenen per objecte reduir o mitigar les conseqüències dels accidents en l'origen; la seva elaboració i aplicació són responsabilitat del titular de la instal·lació accidentada i són supervisades pel Consell de Seguretat Nuclear.

• El nivell de resposta exterior comprèn els plans adreçats a evitar o, almenys, reduir en tant que sigui possible els efectes adversos de les radiacions ionitzants sobre la població i els seus béns. Aquest objectiu és responsabilitat conjunta del titular i de les entitats i organismes públics amb competències i funcions de protecció a la població davant dels riscos nuclears i radiològics.