CSN Què fem per la seguretat nuclear

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Què fem per la seguretat nuclear

Qué hacemos para lograr la máxima seguridad nuclear

Les installacions i centrals nuclears es dissenyen, es construeixen i s’operen de conformitat amb nivells de qualitat i pràctiques d'enginyeria adequades a la importància dels diversos components. La seguretat nuclear té com a objectiu reduir la probabilitat que s’esdevingui un accident i mitigar-ne les conseqüències, en el cas que aquest accident es produeixi.

Tenint en compte que el responsable de la seguretat de les instal·lacions i de les activitats és el titular d’aquestes, responsabilitat que no es pot delegar, la funció del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) és establir les normes i el marc reglamentari, i vetllar pel seu compliment, per protegir les persones i el medi ambient contra els riscos associats a les radiacions ionitzants.

Així, el CSN, com a organisme regulador competent, vetlla perquè s'assoleixin i es mantinguin els nivells adequats de seguretat nuclear en totes les fases de la vida de la instal·lació, per a la qual cosa duu a terme un seguiment continu del funcionament de les instal·lacions nuclears, a través de processos establerts de supervisió i control. En el cas de les centrals nuclears i per a un millor coneixement del seu funcionament diari, el Consell hi manté destacats, de manera permanent, inspectors residents.

Les instal·lacions nuclears en operació han de disposar d'una autorització d'explotació emesa pel ministeri competent en matèria d'energia, per a la qual cosa és necessari un informe del CSN. Aquest informe és preceptiu i vinculant quant a les condicions de seguretat que estableix. En aquestes autoritzacions d'explotació s'estableixen els límits i les condicions que els titulars de les instal·lacions han de complir durant la vigència d'aquesta autorització, i s’hi detallen els documents oficials d'explotació, que són de compliment obligat per al titular. Els canvis a aquests documents estan sotmesos a un procés de llicenciament que requereix de l'emissió d'un informe del CSN. Les modificacions en les instal·lacions nuclears amb impacte en la seguretat nuclear o la protecció radiològica requereixen, així mateix, d'un procés de llicenciament.