CSN Llicències de personal

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Llicències de personal

Licencias de personal

La formació adequada de les persones encarregades de dirigir i operar les instal·lacions nuclears es considera un element fonamental per aconseguir que el funcionament d'aquestes instal·lacions es realitzi en condicions de seguretat adequades, que garanteixi la protecció dels treballadors de les mateixes instal·lacions i de la població.

Per assegurar que el grau de formació adquirit és acceptable, la legislació espanyola requereix que les persones l'activitat de les quals pot afectar la seguretat o la protecció radiològica de les instal·lacions obtinguin una llicència concedida pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN) per a la qual cal acreditar coneixements suficients en aquestes matèries, així com sobre el funcionament, les normes i els procediments d'actuació, els riscos existents i les mesures de protecció de les instal·lacions específiques en què duran a terme la seva activitat.

Una vegada obtinguda la llicència, els operadors i supervisors són sotmesos a programes continus d'actualització de la seva formació, supervisats pel CSN. Han de renovar la seva llicència cada sis anys, i acreditar davant el Consell els seus coneixements, l’estat de salut i les seves intervencions en l'operació de la central.

En les centrals nuclears s'entén per operació tota maniobra que afecti la reactivitat, el nivell de potència del reactor o la integritat de les barreres davant l'alliberament de material radioactiu, segons recullen els procediments d'operació. L'operació de la central nuclear l'ha de dur a terme des de la sala de control el personal amb llicència. Les alteracions del nucli, incloses la càrrega i descàrrega de combustible i la seva transferència, també necessiten de la supervisió d'una persona amb llicència específica per a aquesta activitat, que no ha de tenir assignades simultàniament altres tasques diferents d’aquesta.

El servei de protecció radiològica de la instal·lació, que depèn directament del director de la central, ha de disposar d'un cap de Servei de Protecció Radiològica amb el diploma corresponent atorgat pel CSN.

La resta del personal que treballa en una central, ja sigui personal de plantilla o de contracta, ha de rebre una formació en seguretat i protecció radiològica d'acord amb el lloc de treball que exerceix i els potencials riscos per a la seguretat de la instal·lació que la seva ocupació comporta.

Per ampliar informació sobre les llicències de personal de les instal·lacions radioactives, es pot consultar la secció:  Protección radiológica > Diplomas, licencias y acreditaciones.