CSN S I S C

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

S I S C

SISC

El SISC (Sistema Integrat de Supervisió de Centrals) és un conjunt d'activitats, realitzades seguint procediments establerts, que el Consell de Seguretat Nuclear i els titulars de les centrals nuclears utilitzen per supervisar el funcionament de les centrals i, a partir dels seus resultats, determinar les accions correctores necessàries.

Aquest sistema de supervisió es basa, en primer lloc, en el monitoratge continu d'un conjunt d'indicadors de funcionament de cada central que comprenen tots els aspectes importants per a la seguretat i, en segon lloc, en un programa d'inspeccions anomenat Pla base d'inspecció, que permet supervisar els aspectes del funcionament de la central que no estan coberts pels indicadors.

Aquests mecanismes de supervisió abasten tres “àrees estratègiques” (seguretat nuclear, protecció radiològica i protecció física) i set “pilars de seguretat” lligats a aquestes. Els dos conjunts d'activitats segueixen el criteri general de concentrar l'esforç supervisor en aquells aspectes que, segons els resultats de les anàlisis probabilistes de seguretat, tenen més importància per a la seguretat.

Els indicadors de funcionament estan dissenyats per caracteritzar el funcionament de la central mitjançant dades numèriques, i així proporcionen informació sobre tots aquells aspectes de la seguretat raonablement susceptibles de ser quantificats, per tal d’assolir la màxima objectivitat. Els resultats dels indicadors es classifiquen en rangs d'importància preestablerts.

El Programa d'inspeccions consisteix en observacions, mesures, exàmens o proves directes el fi dels quals és avaluar l'estat de les estructures, sistemes, components i materials de la central, així com les activitats d'operació, els processos i els procediments i la competència del personal, que permeten comprovar el compliment de normes, bones pràctiques o compromisos documentats i, en definitiva, que la central opera de manera segura. Els incompliments es denominen troballes d'inspecció i es categoritzen segons la seva importància per a la seguretat, segons procediments de determinació de la importància de les troballes per a la seguretat.

Es pot accedir al SISC a través de l’enllaç següent: