CSN Centrais en desmantelamento

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Centrais en desmantelamento

Instalaciones en desmantelamiento

O fin da vida útil dunha central nuclear por ter cumprido o seu período operativo, ou por terse dado calquera outra circunstancia que faga inviable técnica ou economicamente continuar a súa operación, non significa o fin das actividades que  nela se deban realizar, senón que marca o inicio dunha nova etapa denominada desmantelamento.

O desmantelamento dunha central nuclear pode definirse como o conxunto de accións e procesos, tanto de carácter técnico como administrativo, que tras a súa retirada definitiva do servizo se encarga de eliminar progresivamente a radioactividade remanente que poida permanecer nas zonas afectadas pola súa antiga operación. É no momento no que os riscos residuais da central e do seu antigo emprazamento se eliminaron por completo, ou ben foron reducidos a un mínimo aceptable, cando poderemos referirnos á súa desclasificación como instalación nuclear e á clausura da mesma.

A central nuclear, unha vez clausurada, deixa de estar sometida a un control regulador regulamentado. O obxectivo final do desmantelamento de calquera central nuclear é asegurar que os usos que poidan darse ao seu antigo emprazamento no futuro non supoñan riscos radiolóxicos inaceptables para a poboación nin para o medio ambiente no seu conxunto. No caso dunha central nuclear, as actividades de desmantelamento son máis complexas que noutras instalacións industriais nas que queden riscos remanentes tras a finalización da súa operación.

No desmantelamento e clausura das centrais nucleares interveñen dous elementos importantes que desempeñan un papel decisivo en toda planificación de actividades implicadas: o traballo nunha contorna de radiacións ionizantes e a xestión final dos materiais residuais que se xeren.