CSN Control de fontes radiactivas

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Control de fontes radiactivas

CONTROL FUENTES RADIACTIVAS

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN) realiza o control e a inspección periódica, normalmente anual, das fontes radioactivas conforme establece o Regulamento sobre instalacións nucleares e radioactivas.

Por outra parte, existe unha normativa específica sobre o control das fontes radioactivas de alta actividade e fontes orfas que establece obrigas para o CSN en materia de control sobre ditas fontes, identificando a este organismo como responsable da creación e mantemento dun Inventario Nacional de fontes radioactivas de alta actividade e dos seus posuidores, así como o establecemento dun sistema de seguimento e control das transferencias desas fontes dende a súa entrada no noso país ata a súa saída, ao final da súa vida útil, o seu almacenamento como residuo radioactivo nunha instalación autorizada.

Para a xestión dos mencionados inventarios e o seguimento das transferencias, ha de remitirse ao CSN unha folla inventario normalizada cada vez que se produce a entrada dunha fonte nova e posteriormente cando cambia na súa localización. A norma inclúe, así mesmo, requisitos destinados á comprobación periódica da situación e estado das fontes para previr e evitar calquera situación de perda, subtracción ou traslado non autorizado das mesmas.