CSN Accións transfronteirizas en caso de accidente

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Accións transfronteirizas en caso de accidente

Acciones transfonterizas en caso de accidente

As situacións derivadas dun accidente radiolóxico poden afectar a outros países. Incluso se un accidente non ten efectos transfronteirizos prexudiciais, é importante que sexa comunicado tan pronto como sexa posible para previr unha posible evolución desfavorable. Desta maneira, en situacións de emerxencia o fluxo efectivo e rápido da información xoga un papel esencial na xestión da situación. Neste sentido España ratificou diferentes acordos internacionais:

•  A Convención sobre a pronta notificación de accidentes nucleares (OIEA).
Ten por obxecto proporcionar información relativa a accidentes nucleares tan pronto como sexa posible co fin de minimizar as consecuencias radiolóxicas transfronteirizas. En caso dun accidente, cada Estado membro asinante da convención  comprométese a proporcionar a información relativa ao desenvolvemento do accidente ao OIEA, e este informa inmediatamente a todos os Estados membros.

•  A Convención sobre asistencia mutua en caso de accidente nuclear ou emerxencia radiolóxica (OIEA).
Mediante esta Convención, os Estados membros asinantes comprométense a cooperar entre si e co OIEA para facilitar asistencia en caso de accidente nuclear ou emerxencia radiolóxica. Dita asistencia ten por obxecto reducir ao mínimo as consecuencias radiolóxicas, protexer a vida das persoas, as propiedades e o medioambiente dos efectos nocivos das liberacións radioactivas.

•  Intercambio urxente de información radiolóxica da Comisión Europea (ECURIE-UE).
A Unión Europea decidiu, a raíz do accidente de Chernobyl, desenvolver un acordo entre os países membros para o rápido intercambio de información radiolóxica en caso de emerxencia. Mediante o mesmo os Estados están obrigados a informar á UE cando decidan tomar medidas de amplo alcance para protexer ao público en caso dunha emerxencia radiolóxica.

Por outra parte, nos últimos anos, e á vista das grandes diferenzas entre os plans de emerxencia dos diferentes países, fixéronse esforzos por intentar unificar, homoxeneizar e facer compatibles as medidas de protección en países veciños potencialmente afectados polo mesmo accidente nuclear ou radiolóxico. Nese sentido as organizacións HERCA (Asociación Europea de Organismos Reguladores en Protección Radiolóxica) e WENRA (Asociación de Organismos Reguladores Occidentais en Seguridade Nuclear) desenvolveron un protocolo de actuación para homoxeneizar a resposta de diferentes países ante a mesma emerxencia. Este protocolo establece criterios e medidas de homoxeneización en todo tipo de escenarios de accidente, incluídos aqueles moi graves dos que se careza de información nos primeiros momentos do suceso.