CSN Que facemos en caso de emerxencia

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Que facemos en caso de emerxencia

QUE HACEMOS CASO EMERGENCIAS

A declaración dunha emerxencia, xa sexa nuclear ou radiolóxica, por parte da autoridade competente, ou da dirección da emerxencia da instalación, leva consigo a activación da Organización de Resposta ante Emerxencias (ORE) do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) en modo 1. A Sala de Emerxencias (Salem) do CSN está activada en modo de alerta as 24 horas ao día durante todo o ano. A activación en modo 1 da ORE é o primeiro modo de resposta establecido.

Neste modo e os seguintes (ata modo 3) inícianse as comunicacións coa instalación sobre a que se declarou a emerxencia e coa dirección da emerxencia exterior á instalación; convócase aos técnicos especialistas do CSN, de maneira proporcionada á gravidade da emerxencia e ao modo declarado na Salem; actívanse os medios externos dos que dispón o Consello para apoio á resposta ás emerxencias; e iníciase a avaliación da situación cun diagnóstico do accidente e unha previsión da súa evolución.

Do resultado destas avaliacións extráense recomendacións de protección que se trasladan á autoridade que exerce a dirección da emerxencia para que, de acordo cos recursos de que dispoña, as poña en práctica.

No noso país, o CSN é a única autoridade competente en exclusiva para  coordinar e solicitar datos de carácter radiolóxico, analizalos e elaborar recomendacións de protección aos traballadores, á poboación e sobre o medio ambiente.