CSN Funcións

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Funcións

Funciones

Regula o funcionamento das instalacións nucleares e radioactivas

Para garantir que este se axuste aos criterios de seguridade.

Propón regulamentación e normativa

Dirixe ao Goberno as propostas de regulamentación necesarias en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica, ademais de adecuar a lexislación nacional á internacional, e ten capacidade para ditar normas de obrigado cumprimento, que poden determinar, nun momento dado, o cese inmediato da actividade das instalacións.

Vixía o medio ambiente 

O CSN mide a radioactividade ambiental mediante unha rede de estacións automáticas repartidas por toda España e conta con outra rede de mostraxe que analiza a atmosfera, o medio terrestre e as augas dos ríos e do mar.

Concede licenzas de persoal

Examina e concede licenzas ás persoas que operan nas instalacións nucleares e radioactivas.

Informa sobre proxectos de instalacións

Antes de autorizar que unha instalación nuclear e radioactiva entre en funcionamento, analiza minuciosamente as especificacións que o proxecto require e esíxese o seu cumprimento.

Proporciona apoio técnico en caso de emerxencia nuclear ou radioactiva

O CSN  dispón de capacidade de resposta ante calquera incidente nuclear ou radiolóxico e ademais participa na elaboración dos plans de emerxencia para accidentes nucleares.

Controla as doses dos traballadores

Vixía as doses de radiación que poidan recibir os traballadores expostos para que non superen os límites establecidos.

Accións coercitivas

Pode propoñer a apertura dos expedientes sancionadores que considere pertinentes no ámbito das súas competencias. As sancións graduaranse atendendo aos principios de proporcionalidade e ás circunstancias que se especifican na Lei de Enerxía Nuclear, que establece tres niveis: máximo, medio e mínimo.

Realiza e promove plans de investigación

Fomenta plans de investigación en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica.

Informa á opinión pública e ás Cortes

O CSN rende contas das súas actividades e informa das mesmas ao Congreso dos Deputados e ao Senado, así como aos cidadáns a través de diferentes canais.

Mantén relacións coa Administración do Estado

O Consello mantén relacións de colaboración coas distintas institucións do Estado central, autonómico e local.

Mantén relacións con outros organismos similares

Colabora activamente con organismos internacionais e reguladores homólogos mediante acordos, protocolos ou convenios.