CSN Normativa

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Normativa

Normativa

Entre as súas funcións, o Consello de Seguridade Nuclear (CSN) propón ao Goberno as regulamentacións precisas en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica, así como as revisións das mesmas que considere convenientes. Esta regulamentación establece os criterios obxectivos para a selección de emprazamentos das instalacións nucleares e das radioactivas de primeira categoría, previo informe das comunidades autónomas. Ademais, adecúa a lexislación nacional á internacional, especialmente a derivada das directivas da Unión Europea. 

Do mesmo xeito, elabora e aproba as Instrucións, Circulares e Guías de carácter técnico relativas ás instalacións nucleares e radioactivas e outras actividades relacionadas coas materias da súa competencia.

As Instrucións son normas técnicas en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica de obrigado cumprimento para os suxeitos afectados. Na súa elaboración foméntase a participación dos interesados e do público nos termos previstos na lei pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente. As Instrucións son comunicadas ao Congreso dos Deputados antes da súa aprobación polo Consello e posterior publicación no Boletín Oficial do Estado.  

As Guías son documentos técnicos de carácter recomendable cos que o CSN pode dirixir orientacións aos suxeitos afectados en relación coa normativa vixente en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica.

As Circulares son documentos técnicos de carácter informativo que o Consello dirixe aos suxeitos afectados polo seu ámbito de aplicación sobre feitos ou circunstancias relacionadas coa seguridade nuclear ou a protección radiolóxica.

Adicionalmente, o CSN remite directamente aos titulares das autorizacións, Instrucións Técnicas Complementarias para garantir o mantemento das condicións e requisitos de seguridade.

Neste apartado agrúpanse os textos completos e recensións de todas as disposicións nacionais, tanto leis como regulamentos, das normas comunitarias e das convencións internacionais, polas que se regulan a seguridade nuclear e a protección radiolóxica.