CSN Relaciones internacionales

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Relaciones internacionales

Relaciones Internacionales

A política e a estratexia internacional do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) persigue manter relacións oficiais con organismos similares estranxeiros, participar en organizacións internacionais con competencias en seguridade nuclear e protección radiolóxica, así como asesorar ao Goberno español sobre os seus compromisos nestas materias con outros países e entidades.

Estas funcións tradúcense en actividades técnicas e institucionais que se desenvolven en dous planos diferentes: o multilateral, a través de organismos, institucións e foros internacionais; e o bilateral, a través de acordos de cooperación técnica e colaboración con institucións homólogas.

O CSN, atendendo ás competencias que lle son propias, participa no cumprimento de España cos compromisos contraídos mediante a súa adhesión a diversas convencións das que é parte.

A actividade internacional primordial no ámbito das relacións multilaterais está constituída pola participación do CSN nos órganos de goberno, comités asesores e grupos de traballo técnico do Organismo Internacional de Enerxía Atómica (OIEA), a Unión Europea e a Axencia de Enerxía Nuclear (OCDE/NEA).

En paralelo, o CSN participa en asociacións conformadas por institucións homólogas. Neste marco intercámbianse prácticas e políticas reguladoras e estúdanse novas iniciativas. Concretamente, o CSN participa activamente nos traballos da Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA), a Asociación de Reguladores Nucleares Europeos (WENRA), o Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores Radiolóxicos e Nucleares, a Asociación Europea de Autoridades competentes en Protección Radiolóxica (HERCA) e a Asociación de Reguladores Europeos en Seguridade Física Nuclear (ENSRA).