CSN Plan Estratéxico

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Plan Estratéxico

Plan Estratégico

A misión do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) é protexer aos traballadores, á poboación e ao medio ambiente dos efectos nocivos das radiacións ionizantes, conseguindo que as instalacións nucleares e radioactivas sexan operadas polos titulares de forma segura, e establecendo as medidas de prevención e corrección fronte a emerxencias nucleares e radiolóxicas, calquera que sexa a súa orixe.

O Plan Estratéxico do CSN describe a forma na que o Consello previu cumprir coa súa misión, definindo os obxectivos buscados, os instrumentos para acadalos e a forma de medir o seu cumprimento. Desenvólvese en plans anuais.

A seguridade é o obxectivo fundamental do CSN e, aínda que existen outros, todos quedan subordinados a este: credibilidade e confianza, eficacia e eficiencia, transparencia e neutralidade e independencia.