CSN Que facemos en relación aos plans de emerxencia

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Que facemos en relación aos plans de emerxencia

Qué hace el CSN en relación a los Planes de Emergencia (3.20.7)

As funcións do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) en relación aos plans de emerxencia son principalmente o asesoramento ás autoridades competentes na elaboración dos plans de emerxencia exterior ás instalacións nucleares e radioactivas, informar en relación á aprobación dos mesmos, así como o asesoramento, proposta e coordinación das medidas de prevención e resposta.

En relación aos Plans de Emerxencia Interior ás instalacións, o CSN informa en relación á súa aprobación, avalía as modificacións propostas polos titulares e inspecciona as actividades de mantemento dos mesmos, incluída a realización dos simulacros requiridos pola normativa aplicable.

En particular, as súas funcións en relación co desenvolvemento normativo, a planificación, a implantación e a activación dos plans de emerxencia son:

Desenvolvemento normativo:

• Propoñer ás autoridades a normativa básica que regula os plans de emerxencia nuclear e radiolóxica.

• Establecer os criterios radiolóxicos nos que deben basearse os plans de emerxencia.

• Emitir a normativa técnica necesaria para a elaboración dos plans de emerxencia.

• Emitir guías e recomendacións para a elaboración, implantación e activación dos plans de emerxencia.

Planificación:

• Prestar apoio e asesoramento técnico ás comunidades autónomas  e aos órganos competentes do Estado na elaboración dos plans de emerxencia de responsabilidade pública, segundo cada tipo de emerxencia.

• Licenciar e controlar os plans de emerxencia dos titulares das instalacións ou actividades nucleares ou radioactivas.

• Elaborar un Plan de Actuación ante Emerxencias propio.

Implantación:

• Colaborar coas autoridades na definición e selección dos medios e recursos que deben ter os plans de emerxencia de responsabilidade pública.

• Verificar mediante programas de inspeccións, auditorías e simulacros periódicos as capacidades dos plans de emerxencia dos titulares das instalacións ou actividades nucleares ou radioactivas.

• Dotar e manter operativos os medios e recursos necesarios para garantir a operatividade dos seus plans de actuación. Neste sentido, o CSN debe colaborar na formación do persoal actuante e no deseño e execución de exercicios e simulacros.

• Os xefes dos grupos radiolóxicos de cada plan son nomeados a proposta do CSN.

• A Organización de Resposta a Emerxencia (ORE) do CSN garante que se cubran todas as actuacións previstas para o CSN en emerxencia.

Activación:

• Avaliar a situación radiolóxica producida en caso de emerxencia real e a súa posible evolución con obxecto de recomendar á dirección da emerxencia as medidas de protección á poboación e aos actuantes que deben poñerse en práctica en caso de emerxencia.

• Colaborar na posta en práctica das medidas de protección radiolóxica, activando e desprazando á zona afectada a súa unidade de intervención para cooperar cos responsables da xestión da emerxencia.

• Manter a sala de emerxencias (Salem) do CSN en alerta permanente, dispoñendo de equipos de intervención urxente en todas as provincias nas se localizan centrais nucleares e no resto do territorio nacional, aínda que a menor escala.

• Colaborar nas actuacións de información á poboación sobre as medidas de protección aplicables e sobre o comportamento a seguir en caso de emerxencia radiolóxica.