CSN Protección radiolóxica dos traballadores

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protección radiolóxica dos traballadores

Protección radiológica de los trabajadores

Un dos principais obxectivos da protección radiolóxica consiste na protección dos traballadores expostos por motivos profesionais ás radiacións ionizantes, de forma tal que o número de persoas expostas e a probabilidade de que se produzan exposicións potenciais sexan o menores posibles e que as doses individuais resultantes de ditas exposicións tamén sexan as menores posibles e non excedan os límites de dose regulamentarios.

A vixilancia operacional dos traballadores expostos baséase nos seguintes principios:

  • Avaliación previa das condicións laborais para determinar a natureza e magnitude do risco radiolóxico e asegurar a aplicación do principio de optimización. 
  • Clasificación dos lugares de traballo en diferentes zonas tendo en conta a avaliación das doses anuais previstas, o risco de dispersión da contaminación e a probabilidade e magnitude de exposicións potenciais.
  • Clasificación dos traballadores expostos en diferentes categorías segundo as súas condicións de traballo.
  • Aplicación das normas e medidas de vixilancia e control relativas ás diferentes zonas e ás distintas categorías de traballadores expostos, incluída no seu caso a vixilancia individual.
  • Vixilancia sanitaria. 

O titular da instalación debe establecer as medidas de protección aplicables para previr a exposición, en función dos riscos vinculados aos traballos que impliquen exposición ás radiacións ionizantes. Igualmente deberá informar aos seus traballadores expostos antes de iniciar a súa actividade sobre os riscos radiolóxicos asociados e as normas e procedementos de protección radiolóxica que deben adoptar. Tamén deberá proporcionarlles formación antes do inicio da actividade e periodicamente.

As doses recibidas polos traballadores expostos durante toda a vida laboral rexístranse no historial dosimétrico individual que se manterá debidamente actualizado e estará a disposición do propio traballador.