CSN Protección radiolóxica do público e do medio ambiente

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Protección radiolóxica do público e do medio ambiente

Protección Radiológica del público y del medio ambiente

A protección radiolóxica do público e do medio ambiente ten por obxecto controlar o risco debido á presenza de radioactividade no medio ambiente, tanto de orixe natural como derivada da operación das instalacións nucleares e radioactivas. A radioactividade ambiental ten a súa orixe na propia natureza, aínda que nas últimas décadas os seus niveis víronse incrementados pola actividade humana. Entre as causas destacan as probas nucleares atmosféricas realizadas nos anos cincuenta e sesenta, os vertidos controlados das instalacións nucleares e radioactivas e algúns accidentes.

Entre as misións encomendadas ao Consello de Seguridade Nuclear (CSN) encóntrase a de supervisar as medidas de protección radiolóxica do público e do medio ambiente, así como controlar e vixiar:

  • As descargas de materiais radioactivos ao exterior das instalacións nucleares e radioactivas, así como a súa incidencia particular ou acumulativa na súa zona de influencia, e estimar o seu impacto radiolóxico e o das actividades que impliquen o emprego de radiacións ionizantes.
  • A calidade radiolóxica do medio ambiente en todo o territorio nacional, en cumprimento das obrigas internacionais de España nesta materia, e colaborar coas autoridades competentes nos aspectos de vixilancia radiolóxica ambiental.

O CSN realiza este control mediante a avaliación dos datos remitidos polos titulares nos informes periódicos de explotación e outros informes e mediante a realización de inspeccións ás instalacións e actividades con radiacións ionizantes. Ademais  dispón dos seus propios programas de vixilancia radiolóxica ambiental.