CSN Que facemos pola protección radiolóxica

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Que facemos pola protección radiolóxica

Qué hacemos para garantizar la protección radiológica

O Consello de Seguridade Nuclear é o único organismo competente en España en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica e ten como misión protexer aos traballadores, a poboación e o medio ambiente dos efectos nocivos das radiacións ionizantes, conseguindo que as instalacións nucleares e radioactivas sexan operadas polos titulares de forma segura, e establecendo as medidas de prevención e corrección fronte a emerxencias radiolóxicas, calquera que sexa a súa orixe. Para iso:

  • Avalía a seguridade e a protección radiolóxica das instalacións nucleares e radioactivas e inspecciónaas durante o seu funcionamento.
  • Avalía e inspecciona calquera actividade que implique manipulación, procesamento, almacenamento ou transporte de substancias nucleares e radioactivas ou, en xeral, risco de exposición a radiacións ionizantes.
  • Vixía e controla os niveis de radiación dentro e fóra das instalacións (en aire, auga, solo, alimentos…), avaliando o impacto radiolóxico nas persoas e o medio ambiente.

En España a lexislación fundamental aplicable sobre protección radiolóxica é o Regulamento de Protección Sanitaria contra as Radiacións Ionizantes. Sobre a base destes requisitos regulamentarios, en cada actividade e situación establécense medidas para manter as doses dos traballadores e o público por debaixo dos límites de dose, seguindo o criterio ALARA (siglas inglesas da expresión "As Low As Reasonably Achievable", que significa "Tan baixas como sexa razoablemente posible"), así como para protexer o medio ambiente e vixiar os niveis de radiación e contaminación.

Na práctica, as medidas aplicables varían segundo exista ou non risco de contaminación, entendendo como tal a presenza indesexable de substancias radioactivas na superficie ou interior do corpo ou organismo.

Risco de irradiación externa:

Prodúcese como consecuencia dunha fonte radioactiva externa ao organismo (ex. equipos de raios X, aceleradores, etc). As normas básicas para reducir a exposición nestes casos son:

  • Distancia

Aumentando a distancia coa fonte de radiacións ionizantes a exposición diminúe na mesma proporción en que aumenta o cadrado da distancia.

  • Tempo

Diminuíndo o tempo de exposición todo o posible reduciranse as doses.

  • Blindaxe

Mediante a interposición dun espesor suficiente de material absorbente ou blindaxe entre a persoa e a fonte de radiación conséguese eliminar completamente ou reducir de maneira significativa a dose recibida.

Risco de contaminación:

Prodúcese como consecuencia da dispersión de material radioactivo que pode depositarse na pel da persoa contaminada ou incorporarse ao organismo por vías de inhalación, inxestión ou penetración a través de feridas, rozaduras ou outro tipo de lesións. No ámbito laboral este risco está asociado á  utilización de fontes radioactivas encapsuladas.

Para protexerse contra  este risco hai que tratar de evitar a presenza de contaminación radioactiva no ambiente aplicando as medidas de confinamento (ventilación, vitrinas, caixas de luvas, etc.) que resulten pertinentes, utilizando un vestiario apropiado e facendo uso de protección respiratoria.