CSN Organización nacional ante emerxencias

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Organización nacional ante emerxencias

Organización nacional ante las emergencias

As emerxencias nucleares e radiolóxicas poden  xerar situacións de grave risco de exposición da poboación a radiacións ionizantes. Por iso a lexislación española obriga aos titulares destas instalacións e aos poderes públicos a dispoñer de plans de emerxencia para garantir a protección da poboación en caso de accidente.

As normas emitidas  no noso país en materia de emerxencias nucleares e radiolóxicas son:

• Plan Básico de Emerxencia Nuclear (PLABEN), que se aplica ás emerxencias nucleares orixinadas nas centrais nucleares en explotación.

• A Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante o Risco Radiolóxico, que se aplica ás emerxencias radiolóxicas con orixe en instalacións e actividades que utilicen materiais nucleares e radioactivos, excluíndo as centrais nucleares.

• Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante o Risco de Accidentes nos Transportes de Mercadorías Perigosas por Estrada e Ferrocarril, que se aplica a todos os transportes de mercadorías perigosas, incluídos os materiais da clase 7, materias radioactivas.

Nestas normas establécense os criterios necesarios para planificar, preparar e responder ante calquera emerxencia nuclear ou radiolóxica.

A resposta a estas emerxencias estrutúrase en dous niveis:

• O nivel de resposta interior comprende os plans que ten por obxecto reducir ou mitigar as consecuencias dos accidentes na súa orixe; a súa elaboración e aplicación é  responsabilidade do titular da instalación accidentada e é supervisada polo Consello de Seguridade Nuclear.

• O nivel de resposta exterior comprende os plans dirixidos a evitar ou, polo menos, reducir no posible os efectos adversos das radiacións ionizantes sobre a poboación e os seus bens. Este obxectivo é responsabilidade conxunta do titular e das entidades e organismos públicos con competencias e funcións de protección á poboación fronte aos riscos nucleares e radiolóxicos.