CSN Que facemos pola seguridade nuclear

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Que facemos pola seguridade nuclear

Qué hacemos para lograr la máxima seguridad nuclear

As instalacións e centrais nucleares deséñanse, constrúen e operan segundo os niveis de calidade e prácticas de enxeñería axeitadas á importancia dos diversos compoñentes. A seguridade nuclear ten como obxectivo reducir a probabilidade de que ocorra un accidente e mitigar as súas consecuencias, no caso de que ese accidente se producira.

Tendo en conta que o responsable da seguridade das instalacións e das actividades é o titular das mesmas, responsabilidade que non pode delegarse, a función do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) é a de establecer as normas e o marco regulamentario, e velar polo seu cumprimento, para a protección das persoas e o medio ambiente contra os riscos asociados ás radiacións ionizantes. 

Así, o CSN, en tanto que organismo regulador competente, vela por que se acaden e manteñan os niveis axeitados de seguridade nuclear en todas as fases da vida da instalación, para o que realiza un seguimento continuo do funcionamento das instalacións nucleares, a través de procesos establecidos de supervisión e control. No caso das centrais nucleares e para un mellor coñecemento do seu funcionamento diario, o Consello mantén destacados, de forma permanente, inspectores residentes.

As instalacións nucleares en operación deben dispoñer dunha autorización de explotación emitida polo Ministerio competente en materia de enerxía, para o cal é necesario un informe do CSN. Este informe é preceptivo e vinculante en canto ás condicións de seguridade que establece. Nestas autorizacións de explotación establécense os límites e condicións que os titulares das instalacións deben cumprir durante a vixencia desa autorización, e relaciónanse os documentos oficiais de explotación, que son de obrigado cumprimento para o titular. Os cambios a estes documentos están sometidos a un proceso de licenciamento que require da emisión dun informe do CSN. As modificacións nas instalacións nucleares con impacto na seguridade nuclear ou a protección radiolóxica requiren, así mesmo,  dun proceso de licenciamento.