CSN Vixilancia radiolóxica de materiais metálicos e Megaport

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Vixilancia radiolóxica de materiais metálicos e Megaport

Instalaciones no reguladas

O 2 de novembro de 1999 o Ministerio de Industria, o de Fomento, o Consello de Seguridade Nuclear (CSN), a Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), a Unión de Empresas Siderúrxicas (Unesid) e a Federación Española da Recuperación (FER), asinaron o Protocolo de colaboración sobre a vixilancia radiolóxica dos materiais metálicos, ao que posteriormente se adheriron no ano 2000 a Federación Mineirometalúrxica de Comisións Obreiras e a Federación Estatal do Metal, Construción e Afíns da Unión Xeral de Traballadores, no 2002 a Asociación Española de Refinadores de Aluminio, a Unión Nacional de Industrias do Cobre e a Unión de Industrias do Chumbo e, máis recentemente, en novembro de 2003, a Federación Española de Asociacións de Fundidores.

Este protocolo constitúe o marco de referencia para a vixilancia radiolóxica dos metais destinados ao reciclado en España. Nel establécense unha serie de compromisos e actuacións a realizar por cada unha das partes asinantes, con obxecto de garantir a vixilancia radiolóxica dos materiais metálicos e a xestión dos materiais radioactivos que sexan detectados ou que se poidan xerar como consecuencia dun accidente.

A experiencia permitiu comprobar a utilidade deste protocolo como ferramenta, non só para detectar o material radioactivo que poida estar presente entre as chatarras que se reciclan previndo os conseguintes riscos que isto supón, senón para lograr tamén que, aínda que no caso de que se produza a fusión dunha fonte radioactiva, se evite que a contaminación se estenda ao exterior da instalación. Así mesmo, o feito de contar cuns procedementos de actuación previamente establecidos permite o inicio automático das actuacións, unha mellor coordinación entre as entidades implicadas e unha redución dos residuos radioactivos a xestionar e do prazo de recuperación da planta.

O protocolo de actuación en caso de detección de movemento inadvertido ou tráfico ilícito de material radioactivo en portos de interese xeral (Protocolo Megaport) é un documento asinado no ano 2010 entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria, a Secretaría de Estado de Seguridade, a Secretaría de Estado de Transportes, a Secretaría de Estado de Enerxía, o CSN e a Empresa Nacional de Residuos Radioactivos. O seu obxecto é establecer as actuacións a seguir en caso de detección de movemento inadvertido ou tráfico ilícito de material radioactivo en portos de interese xeral en España, co fin de recolocalo e xestionalo nas debidas condicións de seguridade física e protección radiolóxica, así como facilitar a adopción das medidas complementarias que procedan en cada situación por parte de cada unha das autoridades competentes  e dos diversos axentes identificados.

En calquera caso, sempre que apareza material radioactivo nos portos nos que se aplica dito protocolo son necesarias tres actuacións básicas, unha vez confirmada a existencia de material radioactivo:

i. Illamento do vulto onde se atope o material radioactivo detectado.
ii. Análise detallada para a toma de decisións sobre actuacións posteriores.
iii. Identificación e entrega do material ao axente encargado da xestión segura dos residuos radioactivos, de acordo coa normativa nacional e internacional.