CSN Supervisió i control. Inspeccions

Salta al contigut

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Supervisió i control. Inspeccions

Supervisión y control. Inspecciones

La supervisió i el control del funcionament de les instal·lacions radioactives es duen a terme a través de diferents mecanismes. El més directe es basa en les inspeccions que realitzen el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) o les comunitats autònomes amb acord d'encàrrec de funcions subscrites amb el Consell, que van orientades a comprovar el compliment dels requisits específics de seguretat i protecció radiològica.

Les inspeccions permeten obtenir la informació necessària per verificar la conformitat amb la legislació vigent aplicable, les instruccions del CSN i les condicions específiques imposades en les autoritzacions, llicències o permisos reglamentaris. L'activitat inspectora la duu a terme personal facultat i acreditat oficialment pel Consell per fer-ho. Els resultats de les inspeccions es reflecteixen en un document únic denominat Acta d'inspecció.

Cada tipus d'instal·lació radioactiva, ja sigui del cicle del combustible o amb finalitats mèdiques, industrials o de recerca i docència, té el seu programa d'inspecció corresponent per supervisar els aspectes relatius a la seguretat i a la protecció radiològica d’aquestes. 

Anualment es realitzen, directament pel personal del CSN o bé pel de les comunitats autònomes, entre mil cinc-centes i dues mil inspeccions a instal·lacions radioactives. 

Les unitats tècniques de protecció radiològica (UTPR), els serveis de protecció radiològica (SPR) i els serveis de dosimetria personal (SDP) també són objecte d'inspecció i control per part del CSN.  

Quant al transport de materials radioactius, el Consell supervisa les condicions en què es duu a terme, tant des del punt de vista de la seva seguretat com pel que fa a la protecció radiològica dels treballadors, del públic i del medi ambient.

Per a més informació sobre la supervisió i el control d'instal·lacions nuclears, es pot consultar la secció:  Seguretat nuclear > Supervisió i Control. Inspeccions.