CSN Supervisión e control. Inspeccións

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Supervisión e control. Inspeccións

Supervisión y control. Inspecciones

A supervisión e o control do funcionamento das instalacións radioactivas lévanse a cabo a través de distintos mecanismos. O máis directo baséase nas inspeccións que realizan o Consello de Seguridade Nuclear (CSN) ou as comunidades autónomas con acordo de encomenda de funcións subscritas co Consello, que van orientadas a comprobar o cumprimento dos requisitos específicos de seguridade e protección radiolóxica.

As inspeccións permiten obter a información necesaria para verificar a conformidade coa lexislación vixente aplicable, as instrucións do CSN e as condicións específicas impostas nas autorizacións, licenzas ou permisos regulamentarios. A actividade inspectora realízaa persoal facultado e acreditado oficialmente polo Consello para iso. Os resultados das inspeccións reflíctense nun documento único denominado Acta de Inspección.

Cada tipo de instalación radioactiva, xa sexa do ciclo do combustible ou con fins médicos industriais ou de investigación e docencia, ten o seu correspondente programa de inspección para supervisar os aspectos relativos á seguridade e á protección radiolóxica das mesmas. 

Anualmente realízanse, directamente polo persoal do CSN ou ben polo das comunidades autónomas, entre mil cincocentas e dúas mil inspeccións a instalacións radioactivas. 

As Unidades Técnicas de Protección Radiolóxica (UTPR), os Servizos de Protección Radiolóxica (SPR) e os Servizos de Dosimetría Persoal (SDP) tamén son obxecto de inspección e control por parte do CSN.  

Respecto ao transporte de materiais radioactivos, o Consello supervisa as condicións nas que se realizan, tanto dende o punto de vista da súa seguridade como no relativo á protección radiolóxica dos traballadores, do público e do medio ambiente.

Para máis información acerca da supervisión e o control de instalacións nucleares pode consultar a sección:  Seguridade nuclear > Supervisión e Control. Inspeccións.