CSN Autorización de instalacións

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Autorización de instalacións

Autorización de instalaciones

O réxime de autorizacións das instalacións nucleares está regulado polo Regulamento de Instalacións Nucleares e Radiaoctivas. Segundo establece este regulamento, o Ministerio de Industria é o responsable de outorgar as distintas autorizacións necesarias de emprazamento, construción, explotación, modificación, transporte, desmantelamento e clausura  das instalacións, polo que as solicitudes deben presentarse ante o mesmo, acompañadas da documentación establecida para cada caso. Porén, para a emisión das autorizacións de instalacións nucleares é preciso o informe preceptivo do Consello de Seguridade Nuclear (CSN) en materia de seguridade nuclear e protección radiolóxica. Por isto, antes de emitir a autorización, o Ministerio remite unha copia de toda a documentación ao CSN, que elabora o informe preceptivo. Este informe é vinculante en caso de ser denegatorio e en canto ás condicións que establece para a concesión da autorización.

O titular de cada autorización é o responsable do funcionamento da instalación ou actividade  autorizadas en condicións de seguridade, sempre dentro do establecido nos documentos oficiais ao amparo dos cales se concede a correspondente autorización. A el correspóndelle aplicar e manter actualizada dita documentación, informar ao Ministerio de Industria e ao CSN das cuestións que poidan afectar ás condicións da autorización ou á seguridade nuclear e protección radiolóxica e, en xeral, cumprir as regulamentacións vixentes. Así mesmo, recae no titular a responsabilidade da xestión da instalación nuclear nas situacións de emerxencia que puideran producirse.

Para coñecer máis sobre a autorización de instalacións radioactivas pode visitarse o apartado:  Protección radiolóxica > Autorización de instalacións.