CSN Supervisión e control. Inspeccións

Volver ao contido

Su versión de Internet Explorer no es la adecuada para una correcta visualización de esta página web. Debe utilizar Internet Explorer 9 o superior.

Aceptar

Contenido principal

Supervisión e control. Inspeccións

Supervisión y control. Inspecciones

A supervisión e o control do funcionamento das instalacións nucleares lévanse a cabo a través de distintos mecanismos. O máis directo baséase nas inspeccións que realiza o Consello de Seguridade Nuclear (CSN), máis de cen ao ano, que van orientadas a comprobar o cumprimento dos requisitos específicos de seguridade nuclear e protección radiolóxica.

As inspeccións permiten obter a información precisa para verificar a conformidade coa lexislación vixente aplicable, as instrucións do Consello e as condicións específicas impostas nas autorizacións, licenzas ou permisos regulamentarios. A actividade inspectora realízaa unha persoa facultada e acreditada oficialmente polo CSN para iso. Os resultados das inspeccións reflíctense nun documento único denominado Acta de Inspección.

Co fin de realizar un seguimento diario da actividade nas centrais nucleares e supervisar o cumprimento cos documentos oficiais de explotación, o CSN mantén unha Inspección Residente en cada unha das centrais nucleares.

No caso das centrais nucleares en funcionamento, aplícase o Sistema Integrado de Supervisión das Centrais (SISC) que incorpora as inspeccións contidas no Programa Base de Inspección (PBI). Estas son inspeccións de control sistemático, mentres que as inspeccións adicionais ou suplementarias motivadas por achados encontrados nelas son inspeccións de control eventual.

Para outras instalacións nucleares aplícanse sistemas integrados de supervisión equivalentes pero adaptados as súas características específicas, como é o caso de Juzbado ou El Cabril, que tamén dispoñen dos seus propios PBI.

As inspeccións do PBI, de carácter bienal, versan sobre aspectos tales como modificacións de deseño, bases de deseño de compoñentes, cumprimento de requisitos de vixilancia, experiencia operativa, protección fronte a condicións meteorolóxicas severas e inundacións, protección contra incendios, sumidoiro final de calor, formación do persoal, inspección en servizo, xestión do mantemento, programas de vixilancia radiolóxica ambiental, xestión de residuos, planificación de recargas, vixilancia radiolóxica de traballadores, instrumentación de protección radiolóxica, resposta a emerxencias, inspeccións relacionadas coa protección física da instalación, etc.

Así mesmo, forma parte do proceso de supervisión e control efectuado polo CSN o seguimento dos sucesos notificables ocorridos nas centrais nucleares, a través do denominado Panel de Revisión de Incidentes (PRI), así como o seguimento da experiencia operativa e a revisión de informes periódicos remitidos polos titulares en cumprimento das condicións da súa autorización, como documentos base para a preparación das inspeccións.

O CSN tamén supervisa as condicións en que se realizan os transportes de substancias nucleares, así como os propios contedores de combustible que se utilizan tanto para o transporte como para o almacenamento temporal individualizado de material nuclear.

Para máis información acerca da supervisión e control de instalacións radioactivas, entidades de servizo e outras actividades pode consultar a sección:  Protección Radiolóxica > Supervisión e Control. Inspeccións